தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்

219

20.01.2023 புதுக்கோட்டை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️

வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை

புதுக்கோட்டை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம்

தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்