வைகுண்ட ஏகாதேசி விழாவை முன்னிட்டு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு..

260

*வைகுண்ட ஏகாதேசி விழாவை முன்னிட்டு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு..*

Update on Vaikuntha Ekadasi
𝐃𝐚𝐫𝐬𝐡𝐚𝐧
👉 Devotees having SRIVANI, SED tickets, and SSD token holders will be provided with a “Maha Laghu Darshan” (from Jaya-Vijaya) point only.
👉 All Privileged Darshan and Arjita Sevas are canceled from January 2 to 11.
👉 After the early morning rituals darshan will commence at 5am for common pilgrims (tentatively).
𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐃𝐚𝐫𝐬𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 (𝐒𝐄𝐃)
👉 25,000 tickets of Rs.300 SED every day and for these ten days.
👉 Tickets will be released along with the online quota for the entire month of January 2023.
𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐒𝐥𝐨𝐭 𝐒𝐚𝐫𝐯𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐫𝐬𝐡𝐚𝐧 (𝐒𝐒𝐃)
👉 From January 2 to 11 a total of five lakh tokens (Per Day 50,000 tokens) of SSD will be issued.
👉 Tokens will be issued from Jan 1.
👉 Tokens will be issued at 9 places in Tirupati.
👉 One counter at Tirumala for local residents of Tirumala.
👉 Adhar card is mandatory to get the token.
𝐒𝐫𝐢𝐯𝐚𝐧𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐬𝐭 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐫𝐬
👉 Every day 2000 SRIVANI tickets will be released online during these ten days.
𝐖𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬
👉 Devotees without tokens shall go to Tirumala but will not be allowed for darshan.
𝐀𝐜𝐜𝐨𝐦𝐦𝐨𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
👉 Advance booking of accommodation will be canceled from December 29 to January 3 in view of New Year, Vaikuntha Ekadasi, and Dwadasi.
𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬
👉 January 2, Akhanda Vishnu Sahasranama Parayanam will be performed at Nada Neerajanam in Tirumala
👉 January 2 on the auspicious occasion of Vaikuntha Ekadasi, a procession of Swarna Ratham will be observed between 9am and 11am.
👉 January 3, Vaikuntha Dwadasi, Swami Pushkarini Theertha Mukkoti will take place where Sri Sudarshana Chakrattalwar will be rendered Snapanam followed by Avabhrida Snanam.