புதுக்கோட்டை நகராட்சி சேர்மன் பதவி பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு…

1619

புதுக்கோட்டை நகராட்சி சேர்மன் பதவி பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு…

புதுக்கோட்டை நகராட்சி பதவிக்கு பெண்களுக்கான பொதுப் பிரிவு இட ஒதுக்கீடாக அறிவிப்பு
அரசிதழ் வெளியானது..